top of page

Privātuma politika

SIA “EXPERC”, (turpmāk – “uzņēmums”) ciena tavu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – Privātuma politika). Šajā Privātuma politikā uzņēmums informēs tevi par to, kā apstrādājam tavus personas datus. Uzņēmums apņemas sniegt skaidru, saprotamu informāciju par to, kādus personas datus apstrādā, kāds ir apstrādes nolūks, cik ilgi uzglabā personas datus un kāds ir apstrādes juridiskais pamats, kā arī citu informāciju, kāda jāsniedz saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Tēmas:

1. Kādus personas datus uzņēmums apstrādā un kāpēc?
   1.1. Darbā pieņemšana (ieskaitot praksi);
   1.2. Vienošanās ar fiziskām personām, ieskaitot saņemtos/izrakstītos rēķinus;
   1.3. Uzņēmējdarbības partneru vai potenciālo uzņēmējdarbības partneru darbinieku/pārstāvju personas dati.
2. Kam mēs izpaužam personas datus?
3. Personas datu aizsardzība
4. Tavas tiesības 
5. Izmaiņas mūsu privātuma politikā
6. Kontakti

 

 

 

 

1. Kādus personas datus  uzņēmums apstrādā un kāpēc to dara?

Uzņēmums apstrādā šādu kategoriju personas datus par tevi, un apstrādei ir šāds nolūks un juridiskais pamats:

 1.1. Darbā pieņemšana (ieskaitot praksi)

Personas datu kategorijas

Apstrādes juridiskais pamats

 • vārds;

 • uzvārds;

 • kontaktinformācija;

 • adrese;

 • darba pieredze;

 • izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus); 

 • valodu prasme;

 • vēlamais atalgojums;

 • kontaktinformācija atsauksmju saņemšanai;

 • citas prasmes atbilstoši amatam, kam esi pieteicies;

 • intervijas piezīmes (šādas piezīmes var ietvert arī tavas atbilstības novērtējumu).

Tava piekrišana – piesakoties uz uzņēmuma izsludinātajām vakancēm, tu piekrīti savā CV un pieteikuma vēstulē norādīto personas datu apstrādei.

 

 

Dažreiz uzņēmums uzglabā tavus personas datus savu likumīgo tiesību aizsardzībai, piem., gadījumā, ja tu ierosini lietu par diskrimināciju saistībā ar uzņēmuma atlases procesu konkrētam amatam. Šādā gadījumā personas datu apstrādes pamats ir uzņēmuma tiesību aizstāvības likumīgās intereses.

 

Uzņēmums apstrādā tavus personas datus atlases procesa administrācijas nolūkā, piemēram, lai atsauktos uz tavu pieteikumu un atbilstoši ar tevi sazinātos (piem., uzaicinātu uz interviju). Uzņēmums apstrādā tavus personas datus arī tāpēc, lai izvērtētu tavu pieteikumu, tostarp noteiktu, vai esi piemērots konkrētam amatam, vai tava izglītība, pieredze un valodu prasme atbilst amata prasībām, un vai atalgojuma līmenis ir samērojams ar vēlamo. Atlases procesā -  intervijās var veikt piezīmes, kas var ietvert personas datus. Šādus datus apstrādā, lai izvērtētu tavu atbilstību amatam, kam esi pieteicies.

Ja kandidāts ir norādījis atsauksmes sniedzēju, mēs apstrādājam arī atsauksmes sniedzēja kontaktinformāciju, lai atlases procesā varētu izvērtēt atsauksmes.

Uzņēmums iegūst informāciju par tevi, kad tu iesniedz pieteikumu (savu CV un pieteikuma vēstuli). Mēs varam vākt personas datus no personāla atlases uzņēmumiem, karjeras portāliem vai datubāzēm kā, piemēram, CV Online vai darba aģentūrām, kā arī no izglītības iestādēm vai organizācijām.

Pieteikumu iesniedz brīvprātīgi, tu pats vari izvēlēties, kādus personas datus gribi sniegt un kādā apmērā. Dažos gadījumos, atkarībā no konkrētā amata, mēs varam lūgt papildinformāciju, piemēram, informāciju par tavu vadītāja apliecību. Tu esi atbildīgs par sniegtās personīgās informācijas derīgumu un patiesumu. Izvērtējot pieteikumu, mēs apstrādāsim personas datus, kas ietverti CV un pieteikuma vēstulē. Ja būsi sniedzis informāciju, kas nav nepieciešama atlases procesam, šo informāciju neņemsim vērā.

Lūdzu, atceries – tu nevarēsi piedalīties atlases procesā gadījumā, ja izvēlēsies nesniegt savus personas datus.

Pieteikumu vari iesniegt tad, ja tev ir vismaz 18 gadi. Ja tev vēl nav 18 gadu, tavi pārstāvji ir tavi likumīgie aizbildņi (izņemot īpašus gadījumus, kad atļauts iesniegt pieteikumu no 15 gadu vecuma).

Tavus personas datus uzglabā papīra un digitālā formātā. Datu uzglabāšanas laikposms nav ilgāks par 3 mēnešiem pēc tam, kad slēgta vakance, kurai biji pieteicies. 

1.2. Vienošanās ar fiziskām personām, ieskaitot saņemtos/izrakstītos rēķinus

 

1.2.1. Vienošanās ar fiziskām personām

Personas datu kategorijas

Apstrādes juridiskais pamats

 • vārds; 

 • uzvārds;

 • dzimšanas datums vai personas kods;

 • PVN maksātāja reģistrācijas numurs (ja reģistrēts PVN maksātājs);

 • saimnieciskās darbības veicēja apliecības numurs;

 • adrese;

 • kontaktinformācija – e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs.

 

 

Mēs apstrādājam personas datus, lai pildītu ar tevi noslēgtā līguma nosacījumus vai noslēgtu ar tevi līgumu, kā arī, lai pildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktās prasības.

 

Taču, ja mēs uzglabājam tavus personas datus mūsu likumīgās interešu aizsardzībai, piem., juridisku domstarpību gadījumā, tad šādas personas datu apstrādes pamats ir mūsu tiesību aizstāvības likumīgās intereses.

 

 

Uzņēmums apstrādā tavus personas datus, lai noslēgtu ar tevi līgumu, pildītu šo līgumu, uzraudzītu tā īstenošanu, veiktu maksājumus saskaņā ar šo līgumu un apstrādātu sūdzības, kas saistītas ar līguma slēgšanu, īstenošanu un/vai izbeigšanu.

Uzņēmums apstrādā tavus personas datus arī, lai nodrošinātu nodokļu likumdošanai atbilstošas darbības, t. i., lai rīkotos atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem: aprēķinātu nodokļus un informētu atbildīgās institūcijas par saņemtajiem pakalpojumiem un veiktajiem maksājumiem.

Uzņēmums apstrādā tavus personas datus, lai nepieciešamības gadījumā varētu piedzīt parādus un/vai iekasēt citus maksājumus un celt, īstenot un aizstāvēt likumīgas prasības saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm.

Uzņēmums iegūst informāciju par tevi, kad tu mums to sniedz, noslēdzot līgumu un/vai sniedzot pakalpojumus (ja par tiem nav noslēgts līgums) saskaņā ar saimnieciskās darbības veikšanas nosacījumiem. Mēs vācam personas datus par tevi no Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes, lai pārbaudītu, vai esi reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs.

Tev jāsniedz mums savs vārds, uzvārds, dzimšanas datums (vai personas kods), PVN maksātāja numurs (ja reģistrēts kā PVN maksātājs), adrese, saimnieciskās sadarbības veicēja apliecības numurs, kā arī kontaktinformācija. Ja tu nesniedz obligāti nepieciešamo informāciju, mēs nevaram noslēgt ar tevi līgumu un nevaram pirkt tevis sniegtos pakalpojumus.

Tavus personas datus uzglabāsim 10 gadus pēc līguma darbības termiņa beigām. Ja līgumā paredzēts garantijas laiks, kas pārsniedz iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā līdz garantijas laika beigām. Ja līgums ir nepieciešams tiesvedībai, kas ir ilgāka par iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, tad visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā gadu pēc atbildīgās institūcijas galīgā lēmuma pieņemšanas. Ja esi sniedzis mums pakalpojumus, bet ar tevi nav slēgts līgums, tavus personas datus uzglabā 10 gadus pēc pakalpojuma sniegšanas un atbilstošā grāmatvedības dokumenta sagatavošanas.

Mēs nosūtām tavus personas datus bankām, valsts institūcijām (galvenokārt ieņēmumu dienestam), auditoriem, dokumentu arhivēšanas uzņēmumam, juridiskajiem un finanšu konsultantiem, datu apstrādātājiem, piem., IT uzturēšanas uzņēmumiem utt.

 

1.2.2. Rēķini fiziskām personām/no fiziskām personām

Personas datu kategorijas

Apstrādes juridiskais pamats

 • vārds;

 • uzvārds;

 • PVN maksātāja reģistrācijas numurs (ja reģistrēts PVN maksātājs);

 • saimnieciskās darbības veicēja apliecības numurs;

 • adrese;

 • kontaktinformācija – e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs.

Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai pildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktos pienākumus.

Taču, ja mēs uzglabājam tavus personas datus mūsu likumīgo interešu aizsardzības nolūkā, piem., lai piedzītu parādus un/vai iekasētu citus maksājumus, šajā gadījumā personas datu apstrādes pamats ir mūsu likumīgo tiesību aizstāvība.

 

Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai varētu atbilstoši izrakstīt/saņemt rēķinus, t. i., saskaņā ar likumdošanas prasībām un lai varētu nodrošināt Valsts ieņēmumu dienestam sniedzamās informācijas pareizību. Mēs apstrādājam tavus personas datus, lai nepieciešamības gadījumā varētu piedzīt parādus un/vai iekasēt citus maksājumus un celt, īstenot un aizstāvēt likumīgas prasības saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm.

Mēs iegūstam informāciju par tevi, kad tu mums to sniedz, lai izrakstītu rēķinu par nopirktajām precēm un pakalpojumiem, vai arī, kad tu izraksti šādu rēķinu mums.

Kad mēs izrakstām rēķinus, tev jāsniedz mums savs vārds, uzvārds, PVN maksātāja reģistrācijas numurs (ja reģistrēts PVN maksātājs), adrese, saimnieciskās darbības veicēja apliecības numurs. Ja tu nesniedz prasīto obligāto informāciju, mēs nevaram izrakstīt tev rēķinu.

Tavus personas datus uzglabā 10 gadus pēc rēķina izrakstīšanas/saņemšanas.

Mēs nosūtām tavus personas datus bankām, valsts institūcijām (galvenokārt, Valsts ieņēmumu dienestam), auditoriem, dokumentu arhivēšanas uzņēmumam, juridiskajiem un finanšu konsultantiem, datu apstrādātājiem, piem., IT uzturēšanas uzņēmumiem utt.

  1.3. Uzņēmējdarbības partneru vai potenciālo uzņēmējdarbības partneru darbinieku/pārstāvju personas dati

Personas datu kategorijas

Apstrādes juridiskais pamats

 • vārds; 

 • uzvārds; 

 • e-pasta adrese; 

 • tālruņa numurs;

 • amats.

Likumīgās intereses slēgt un īstenot vienošanās ar uzņēmējdarbības partneriem un veidot jaunas uzņēmējdarbības attiecības ar potenciāliem uzņēmējdarbības partneriem.

 

Mēs apstrādājam tavus personas datus kā uzņēmējdarbības partnera darbinieka/pārstāvja datus, lai parakstītu vienošanās, īstenotu tās un/vai sazinātos ar vienošanās īstenošanu saistītos jautājumos.

Mēs apstrādājam tavus personas datus kā potenciālā uzņēmējdarbības partnera darbinieka/pārstāvja datus, lai veidotu jaunas uzņēmējdarbības attiecības (piem., saņemot komerciālus piedāvājumus mūsu konkursos).

Mēs iegūstam tavus personas datus no tevis vai mūsu uzņēmējdarbības partneriem vai potenciālajiem uzņēmējdarbības partneriem.

Tavus personas datus kā uzņēmējdarbības partnera darbinieka/pārstāvja datus uzglabā 10 gadus pēc līguma darbības termiņa beigām. Ja līgumā paredzēts garantijas laiks, kas pārsniedz iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā līdz garantijas laika beigām. Ja līgums ir nepieciešams tiesvedībai, kas ir ilgāka par iepriekš minēto uzglabāšanas laikposmu, tad visus ar līgumu saistītos personas datus uzglabā gadu pēc atbildīgās institūcijas galīgā lēmuma pieņemšanas.

Tavus personas datus kā potenciālā uzņēmējdarbības partnera/pārstāvja datus uzglabā līdz konkursa beigām.

Mēs varam atklāt tavus personas datus auditoriem, valsts institūcijām (galvenokārt, Valsts ieņēmumu dienestam), finanšu un juridiskajiem konsultantiem, datu apstrādātājiem, piem., dokumentu arhivēšanas uzņēmumam, IT uzturēšanas uzņēmumiem utt.

 

 

 2. Kam mēs izpaužam personas datus?

Mēs izpaužam tavus personas datus: 

a) uzņēmumiem, ar ko sadarbojamies -

Personas datus izpauž uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus un ir minēti katrā sadaļā. Šiem uzņēmumiem ir atbilstoši jānodrošina tavu personas datu drošība, uzņēmumi nedrīkst izmantot datus neatļautiem nolūkiem, un tiem ir jānodrošina, lai tāpat rīkotos arī to piegādātāji;

b) valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī citām personām, kas pilda likumā noteiktās funkcijas -

Mēs nosūtām tavus personas datus valsts un pašvaldību iestādēm un citām personām, kas pilda likumā noteiktās funkcijas, saskaņā ar šo iestāžu vai personu pieprasījumu, vai arī, lai īstenotu mūsu likumīgās tiesības celt, īstenot un aizstāvēt likumīgas prasības.

3. Personas datu aizsardzība

Attiecībā uz tevis sniegtajiem personas datiem mēs ievērojam šādus piesardzības pasākumus:

a) drošība -

Tavu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Tavus personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam;

b) nosūtīšana pāri robežai -

Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt tavus personas datus Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomikas zonā. Taču mūsu pakalpojumu sniedzēji un uzņēmējdarbības partneri atrodas dažādās pasaules valstīs. Dažreiz var gadīties, ka mums jānosūta tava informācija kādam no uzņēmumiem, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Šādos gadījumos mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai tava informācija būtu drošībā, lai varētu paļauties uz Eiropas Komisijas lēmumiem par aizsardzības līmeņa pietiekamību. Šie lēmumi nozīmē – Eiropas Savienība uzskata, ka attiecīgās valsts likumdošana vai noteikumi nodrošina atbilstošu tavu personas datu aizsardzību. Ja gribēsim uzglabāt tavu informāciju Amerikas Savienotajās Valstīs, mēs izmantosim "Privātuma vairogu”, tas ir, vienošanos starp Eiropas Savienības un ASV valdību. Gadījumos, kad nav lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību, mēs slēdzam līgumu, kas ietver standarta nosacījumus vai citus Eiropas Savienības pieņemtus apstiprinātus nosacījumus, rīcības kodeksus, sertifikātus utt.

Vairāk informācijas par personas datu aizsardzības pasākumiem var iegūt, iesniedzot mums atbilstošu iesniegumu.

 4. Tavas tiesības

Tev ir tiesības:

a) piekļūt saviem datiem – tev ir tiesības iegūt no mums informāciju par to, vai mēs apstrādājam tavus personas datus un gadījumos, kad tā ir, piekļūt saviem personas datiem;

b) labot savus datus – tev ir tiesības pieprasīt, lai mēs izlabojam nepareizus personas datus;

c) dzēst savus datus – zināmos apstākļos tev var būt tiesības uz tavu personas datu dzēšanu; šīs tiesības nav spēkā tad, ja apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu vārda un informācijas brīvību, lai pildītu likumā noteiktās prasības vai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

d) noteiktos gadījumos personīgi saņemt vai nosūtīt savus personas datus citam uzņēmumam (šīs tiesības sauc par tiesībām uz datu pārnešanu). Šīs tiesības attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir tava piekrišana vai līgums, kā arī tad, kad apstrāde notiek automatizēti;

e) ierobežot savu datu apstrādi – noteiktos apstākļos tev ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi;

f) iebilst pret savu datu apstrādi – tev ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam tavus datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir mūsu vai trešās personas leģitīmās intereses;

g) iebilst pret savu datu apstrādi – tev ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam tavus datus tiešā mārketinga nolūkā;

h) jebkurā laikā atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei.

Lai īstenotu minētās tiesības, lūdzu, iesniedz mums vai Datu aizsardzības speciālistam rakstisku pieprasījumu (kontaktinformācija minēta tālāk).

Gadījumā, ja uzskati, ka mēs neapstrādājam personas datus atbilstoši piemērojamai likumdošanai, tev ir tiesības sūdzēties Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv).

 5. Izmaiņas mūsu privātuma politikā

Mēs regulāri pārskatām savu privātuma politiku. Šī privātuma politika ir atjaunināta 2018. gada 24. maijā.

 6. Kontakti

Ja tev ir jautājumi par tavu personas datu apstrādi, prasības vai arī tu vēlētos sniegt atsauksmi, lūdzu, sazinies ar mums:

SIA “EXPERC”, reģistrācijas numurs: LV54103052831, Gaujas iela 10-5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 Latvija, 

tālruņa numurs: +371 29419079, e-pasta adrese: experc@experc.lv

 

Datu aizsardzības speciālists:  Tu vari sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu arī nosūtot mums vēstuli uz iepriekš minēto adresi, ar norādi, ka tā ir Datu aizsardzības speciālistam.

bottom of page